แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างเหมาออกแบบ
2024-04-29
ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านเลขที่ 51 ถึง บ้านเลขที่ 159
2024-03-06
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงห้องน้ำและระบบไฟฟ้าภายในอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-21
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุสบแวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-14
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-14
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) และเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-14
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๒๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-14
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-07
จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-02
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถดับเพลิง เบอร์ ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๒๕-๐๐๐๒ และรถดับเพลิง เบอร์ ๓ หมายเลขทะเบียน บค ๔๗๖๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๓๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-04-30
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลจ ๕๑๐ พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๐-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-04-30
จ้างเหมาสูบบ่อดักไขมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-04-30
จ้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตและขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๓ บริเวณซอย ส.อุไร ถึง หลังทวียนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-04-24
ซื้อเครื่องสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-04-22
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-04-22
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-04-05
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บริเวณซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-04-05
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 292 ถึง บ้านเลขที่ 309 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-04-03
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ บริเวณซอย ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-04-03
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 บริเวณซอยข้างธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-04-03
จ้างเหมาสำรวจสุนัข/แมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-28
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-28
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-19
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-19
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-19
จ้างเหมาทำป้ายโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-19
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-14
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ บริเวณซอย ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-13
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-13
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-13
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยฉ ๔๓๓ พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-08
ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-06
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-06
จ้าง ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนจราจร หมู่ที่ ๘ บริเวณหน้าโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-05
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถดับเพลิง เบอร์ ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๒๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-03-05
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บริเวณฌาปนสถานบ้านมางและบ้านงุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2024-02-28
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-02-28
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-02-23
จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-02-22
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ เบอร์ ๕ หมายเลขทะเบียน บต ๓๙๐๔ พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-02-21
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2024-02-15
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-02-13
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-02-13
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-02-13
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-02-13
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-02-13
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านเลขที่ 51 ถึง บ้านเลขที่ 159 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2024-03-08
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-02-13